“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Thursday, November 25, 2010

Feljelentést tett a MAL a Károlyi-szobor meggyalázása ügyében


A Magyar Antifasiszta Liga feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen a Károlyi Mihály-szobor meggyalázása ügyében.SOHA TÖBBÉ FASIZMUST!

Magyar Antifasiszta Liga

1088. Budapest, Múzeum u. 7. e-mail: mal.forum.admin@gmail.comFővárosi Főügyészség

1054. Budapest, Akadémia u. 13.

Tárgy : 1/ feljelentés ismeretlen tettesek által elkövetett garázdaság bűntettében,

2/ indítvány meghalt személyt megillető kegyeleti jog sérelme miatti ügyészi jogérvényesítés kezdeményezésére

Tisztelt Fővárosi Főügyészség !

A Magyar Antifasiszta Liga elnevezésű társadalmi szervezet (1088. Budapest, Múzeum u. 7.; nyilvántartási sorszám: 12.714) az alapítási tevékenységi céljából következően, a mind nyilván­valóbban elharapódzó hazai szélsőjobboldali megnyilvánulásokkal szembeni fellépés terén vállalt társadalmi kötelezettségére tekintettel,

az Ügyvezető Testület elnöke, Hirschler Tamás (....) által képviselve,

a Magyar Köztársaság Ügyészségéről rendelkező 1972. évi V. törvénynek – többek között – a 3. § -ában részletezett, tárgyban értelmezendő hatáskörökre hivatkozással kéri

a jelen feljelentés és indítvány szerint szükséges nyomozati cselekmények kezdeményezését, továbbá, azok beigazolódása esetén a jogsérelmet elkövetők felelősségre vonását, ill. a sérelmet szenvedőket megillető jogvédelem érvényesítését.

Előzmények:

Három napja, november 16-án tartotta a Jobbik Magyarországért Mozgalom a rendezvényét a Bp. V. kerületi Kossuth Lajos tér É-i szegmensében, a Károlyi Mihály szobra előtti térségen. Meghirdetett mozgalmi céljuk Horthy Miklós 1918 nov. 16-i budapesti bevonulása úgymond emlékének megünneplése, továbbá a Károlyi szobor eltávolítását célzó kezdeményezésük tömeg­demonstrációval való alátámasztása volt. Az eseményt megelőzően

- okt. 31-én az 1918-as polgári demokratikus ("őszirózsás") forradalom győzelmének emlékére megemlékezést és koszorúzást szervezett az "Új Spartacus Liga";

- nov. első napjaiban koszorúzott és megemlékezést tartott a szobornál a Károlyi Mihály Társaság;

- nov. 16-án, a Fidesz demonstrációt megelőzve, koszorút helyeztek el a szobor talapzatára a Nagy Imre Társaság és a Magyar Antifasiszta Liga képviselői.

A nagygyűlésről a KurucInfo internetes portálon nov. 17-én – az előző nap 21:59-kor feltett – fotókkal illusztrált híradás jelent meg, amely az MTI-re is hivatkozással beszámolót adott közre a történtekről. (A hír levett másolatát mellékeljük).

Ebből kiderül: táblát akasztottak a Károlyi Mihályt ábrázoló szobor a nyakába "Én felelek Trianonért" szöveggel. A szobor fejére pedig – az elkövetők értékrendje szerinti legalantasabb jelképet – vagyis egyértelműen sértő szándékkal egy kipát raktak. A híradás szerint a biztosításban résztvevő rendőrök közbeavatkozásával ezen stigmatizáló jelek hol levételre, hol ismételten visszahelyezésre kerültek (!?). A fotókon egyértelműen látható, hogy a több megelőző koszorúzás helyszínen hagyott kegyeleti tárgyai mind egy szálig eltűntek: azokat megsemmisítették, vagy eltulajdonították. A részvételemmel történt utolsó koszorúzás utáni, a koszorúkat tartalmazó állapotot rögzítő fotók rendelkezésemre állnak: azokat úgyszintén mellékelem.

A híradások konkrét személyeket is megneveznek, akik állítólag kapcsolatba hozhatók a garázda szobor-gyalázással; ezen állítások valóságtartalmának ellenőrzésére nincs lehetőségünk.

Károlyi Mihálynak, az első magyar köztársaság miniszterelnökének emléket állító szobor annak a nagy formátumú politikusnak a nemzet érdekében kifejtett áldozatvállalását hivatott megörökíteni, aki

a Monarchia széthullásának küszöbén, a katonai vereség árnyékában a világháborúba belerokkant ország egyöntetű és leghangosabb követelésének teljesítésére vállalkozott: békét, de azonnal ! Az általa létrehozott Magyar Nemzeti Tanács az elhíresült 12 pontos kiáltványában követelte a háború azonnali befejezését, az ország teljes függetlenségének megteremtését, mélyre­ható demokratikus reformok bevezetését, valamint a nemzetiségekkel való megbékélést az ország területi integritásának sérelme nélkül.

A kibontakozó „őszirózsás” forradalmi események megkérdőjelezhetetlenül emblematikus szemé­lyi­­sé­geként, kényszeredetten nevezte ki 1918 október 31-én a homo régiusként Budapesten tartózkodó Habsburg József főherceg miniszterelnöknek. Majd, a IV.Károly király novemberi lemondása után november 16-án kikiáltott első magyar köztársaság ideiglenes köztársasági elnöke lett.

Emberi, politikusi nagyságát mi sem jellemezte jobban, mint hogy az Antant teljesíthetetlen követeléseivel, majd a magyar függetlenség eltiprására megkezdett hadműveleti helyzettel szembe­sülve volt politikai taktikai érzéke félreállni és volt hazafiúi kötelességérzete, valamint bátorsága a tömegtámogatásnak köszönhetően akkor a tényleges hatalommal rendelkező szociáldemokrata-kommunista pártvezetők kezébe letenni az ország megvédésének a felelősségét. Ennek a mai demokratikus Magyarország által maximálisan tisztelt, közismert és köztiszteletnek örvendő államférfiúnak az emlékét gyalázták meg, a mindenkit egyformán megillető kegyeleti jogait sértették meg az ismeretlen elkövetők a hivatkozott gyűlésen.

Következtetések:

Álláspontunk szerint a történtek, az uralkodó közvélemény által támogatott, emléket állító köz­hatalmi döntéssel szembeni kihívóan közösségellenes, a rendőri intézkedéssel szembe­helyezkedve erőszakos magatartást tanúsító, nemcsak másokban riadalmat kelteni alkalmas, hanem az egész demokratikus társadalomban megbotránkozást kiváltó jellegével, kimerítik a Btk-ről rendelkező 1978 évi IV. trv. 271. § (1) bekezdése szerint tényállással azonosítható, a (2) bekezdés szerint minősülő, csoportosan elkövetett garázdaság bűntettét.

Emellett, véleményünk szerint, fennállnak a törvényes feltételek a személyhez fűződő jogok Ptk 85.§ (3) bekezdésében tárgyalt védelmének közvádas kezdeményezésére is, miután meghalt személy emlékének megsértése miatt, a személyhez fűződő jogainak érvényesítésére a hozzá­tartozót, ill. a végrendeleti juttatásban részesült személyt megillető jog mellett, a közérdekbe ütköző módon elkövetett, a jó hírnevet sértő magatartás esetén a személyhez fűződő jog érvényesí­tésére az ügyész is jogosult.

A bekövetkezett cselekmények feltehetően több más büntetőjogi, ill. polgári jogvédelmi tényállást is kimerítenek (pl. vagyon elleni bűncselekmény a koszorúk vonatkozásában, v. a jó hírnévhez kötő­dően további személyiségi jogsértés, kisebbség elleni uszítás stb.), azonban ezek érvényesí­tésére szervezetünk nem rendelkezik aktív legitimációval.

A fentiek alapján kérjük, hogy a jelzett két bűncselekményi alakzat vonatkozásában a t. Főügyészség a törvényes felhatalmazására tekintettel, a jogrend védelme, a hasonló deviáns cselekményektől való visszatartás érdekében a szükséges intézkedéseket kezdeményezni szíveskedjen.

Budapest, 2010 november 18.

Tisztelettel:

a Magyar Antifasiszta Liga képviseletében,

Hirschler Tamás,

Ügyvezető Testületi elnök

Melléklet: 4 old./2 lap, szöveg szerint,

6 db fotó____________________
Forrás: http://m-a-l.hu/?p=hir&id=1919

No comments:

Post a Comment