“The world is a dangerous place to live in; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”
(Albert Einstein – refugee from Nazi Germany)

Tuesday, January 12, 2010

NYÍLT LEVÉL AZ ILLETÉKES KÖZJOGI MÉLTÓSÁGOKHOZ


Tisztelt Köztársasági Elnök Úr !
Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Feltételezem, ismert Önök előtt is, hogy a Bayer Zsolt nevű toll- és gyomorforgató publicista a Magyar Hírlap minapi számában megjelentetett egy "Vérdíj" címet viselő irományt. Ebben – bizonyára a napjainkra sajnálatosan kialakulni hagyott kommunikációs értékrendi eltévelyedés gyakorlataként – már nem zavartatta magát olyan előnyben részesíteni a szólásszabadság alapjogát a becsület védelméhez, a méltóság garantálásához fűződő ugyancsak általános emberi alapjogokkal szemben, hogy tételes jogot sértve, nyíltan, nagy nyilvánosság előtt engedte meg magának kijelenteni: "Mátyás Miklós egy rohadt gyilkos. Egy mocskos, szemét gazember".

Vélhetően ismeretes, hogy „dicséretének” tárgya – az eseményeken átívelő kontinuitását őrző kollektív államfői testület által kinevezett – bíróként tevékenykedett 1957-ben és mint ilyennek, feladatát képezte az '56-ban a fennálló társadalmi rend megdöntését célzó cselekményekben való aktív részvételük, több esetben az életellenes cselekedeteik miatt elszámoltatottak feletti ítélkezés.

Függetlenül a nevezett személlyel kapcsolatosan bárkiben kialakulható egyéni véleménytől, a civilizált jogi normákat követő, magáról ráadásul demokratikus jelzőt is használni igyekvő társadalmak mindegyikében a jogalkalmazók csak a saját lelkiismeretüknek vannak alárendelve. Ezen alapelvből következően a hivatásuk gyakorlásával összefüggő nézeteik, így ítéleteik – a jogtechnikai fórumok kivételével – nem képezhetnek alapot semmiféle utólagos, nyilvános bírálatra. Mert hiszen tevékenységük, legalábbis elvileg, politikum független, melynek során az állam és az egyes állampolgárok között az egész társadalom érdekét szolgáló együttműködési viszony normáit kötelességük megítélni, szankcionálni és betartatni. Ide értve a bármely politikai irányzat esetében is elkerülhetetlen alapvető érdekvédelmi feladatot, az állam egységének és alkotmányos rendjének a fenntartását.

Az időközben, a történelem fura fintorának jóvoltából bekövetkezett történelmi visszarendeződési lehetőség mindezen az elveken mit sem változtathat – egy civilizált államban! Mint ahogy változatlanul hazaárulás egy külső hatalom javára végzett kémkedés (kivált, ha az aktuálisan még ellenségesnek is minősül), bármely politikai irányba is folyik az információ, úgy nem képezheti bírálat tárgyát sem egyetlen, az eseménykori közösség érdekében egyébként jogszerűen meghozott ítélet, sem annak meghozója. Természetesen, egy civilizált államban, ahogy már jeleztem ...

Ezzel összefüggésben legelőször is megkérdezem Önöktől, mint illetékesektől, hogy az inkriminált gyalázkodásra tekintettel civilizált elveket követőnek, az elfogultságmentes tájékoztatás demokratikus követelményeit képviselő közszereplőnek tekinthetjük-e íróját? Vagy ilyennek lehet talán minősíteni ezt a minősíthetetlen "írásművet" a nyilvánosság elé bocsátó médiát?

A tételes becsületsértésért – merem remélni, a sértett fellépése nyomán – Bayer úrnak majd felelnie kell. Erre legalábbis minden feltétel adott. De hogyan lehet elégtételt venni azért a gyűlölet kisugárzásért és közvélemény félrevezetésért, amellyel – körítve a fentebb már bemutatott sajátos propagandáját – Bayer Zsolt nem rest a jogrend és annak tekintélye elleni támadásba lendülni? Nem kevesebbet tesz a felháborodást kiváltó cikk feltűnési viszketegség jeleit mutató szerzője, mint hogy ultraemocionális húrokat pengetve tulajdonképpen szembeállítja az aljas szándékkal támadott népköztársasági bírónak a magafajta számára bizonyára irritáló ítéleti tevékenységét az Ausztráliától kikért Zentai Károly, háborús bűnös gyilkosként gyanúsított volt csendőrnek a szerinte akár már elévültnek is tekinthető felelősségre vonásával. Akinek, feltehetően a bizonyítási nehézségek folytán, ma már ’mindössze’ – mint írja – „egy zsidó állítólagos agyonverése” vádjával kell szembenéznie. Teszi mindezt leplezetlen antiszemitizmussal, a gyűlöletkeltés és demagóg befolyásolás régóta ismert eszköztárát felvonultatva. Nem egy végletekig lealjasult kor azonos színvonalú, ám hatalommal és fegyverrel rendelkező szereplőjének soha meg nem bocsátható tetteként ítéli meg a pillanatnyilag még csak feltételezett háborús bűntettet, oh nem! Mindössze a "fiúk vétke hetedíziglen megbosszulásának” kimondottan zsidó ihletésű szándékát szeretné láttatni ez utóbbiban. Más szóval nem kevesebbet kísérel meg kommunikálni, minthogy „Mátyás Miklós vérbíró tizenöt [szerinte] ártatlan ember életét kioltó” egykori ítéletei ellenére kapott szakmai elismerése súlyos teherként lebeg társadalmunk erkölcsi tisztasága felett, szennyezi azt, miközben gondosan felvillantja az olvasói hangulat alakítására szánt ’ultima ratiót’, miszerint az ítéletek meghozatalát akár motiválhatta is, hogy egy „rohadt ávós szemet vetett a lakásukra, javaikra”. A gyilkosságban feltehetőleg kiérdemesült csendőrrel szembeni fellépés pedig maga a jogrend elfajzása, hiszen abszolút értelemben a kötelességét teljesítő bíró, a ténylegesen gyilkossággal gyanúsítottal szemben „nem egyet vert agyon, azért, mert zsidó”.

Még konkrétabban: a történelem ingájának visszalengését meglovagoló mai értelmezésű politikai értékrend alapján, „gyilkosnak” szeretné átértékelni a munkaköri kötelességét a lelkiismeretének alkotmányosan biztosított primátusa szerint végző bírót, miközben egy alapos gyanúval terhelt valóságos gyilkost már előre szinte fel is ment az erkölcsi felelősség alól, rájátszva annak nem vitathatóan idős korára.

A közvélemény pedig több kérdésben is a félrevezetés áldozata lett. Választ kell kapnia pl. arra, hogy mennyiben is befolyásolhatta Bayer urat a többszörös jogsértést felvállaló bátorság dolgában az a talán nem is olyan mellékes körülmény, hogy az ország leendő miniszterelnöke egyik legközelebbi barát­jának számít? Na meg az, hogy a gyilkossággal gyanúsítható volt csendőrnek előzetes erkölcsi kimosdatását célzó, gyűlölet keltésnek is beillő és egyenesen uszító stílusban tálalt vélemé­nyét a jövő ugyanezen emberéhez igencsak közelálló laptulajdonosnál jelentethette meg?

Tekintsük talán mindezt a fasiszta-hungarista rémkorszak megismételhetésében reménykedő szándékok előszelének?

Kérdezem tehát Önöket, tisztelt Elnök Urak:
  • ilyen lenne a közvélemény alakításának elfogadott etikai irányultsága, ez lenne a média számára kívánatos szerep az Önök által irányított/fémjelzett társadalomban? ;

  • őszintén hiszik, hogy továbbra is fenntartható ma Magyarországon a szólás­szabadsághoz fűződő emberi alapjog állítólagos magasabbrendűsége elvének elfogadtatása, a becsület védelmét, a méltóság megőrzését garantáló alapjogokkal szemben (különös tekintettel a jelen eset tanulságaira, vagy hogy messze ne menjünk, a MEASz elnökét a napokban ért fenyegetés, vagy a Libella kávézóban bekövetkezett, sajnálatos, de már nem ritkaságszámba menő, etnikai alapú tettleges­ség fényében)? ;

  • mit kívánnak ténylegesen tenni – mind közrendvédelmi, mind joggyakorlat alakítási értelemben – a már nyilvánvalóan jelenlévő, szélsőjobboldali indíttatású jogsértő cselekmények érezhető visszaszorítására, az ezzel kapcsolatos katasztrofális közhangulat javítására?

Elnök Urak!

Ne keltsék azt a látszatot, mintha már csendesen beletörődtek volna a befolyásolási erejüket immáron meghaladó jelenségek folyamatos térnyerésébe és tétlenségükkel kívánnak asszisztálni a polgárháborús helyzet éleződéséhez!

Budapest, 2010 január 10.
Tisztelettel:
A Magyar Antifasiszta Liga Ügyvezető Testületének nevében:
Hirschler Tamás, elnök
_______________________________
Források:
Magyar Antifasiszta Liga honlapja: http://m-a-l.hu/
(1) Szélsőjobbos média: Magyar Hírlap, http://antifa-hungary.blogspot.com/2010/01/szelsojobbos-media-magyar-hirlap.html
(2) 2010.01.06, Magyar Hírlap, Álláspont, Bayer Zsolt: Vérdíj, http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/verdij.html 
 (3) 2005.02, Beszélő, 10. Évfolyam, 2. Szám, Vámos György: Gyilkosság az aréna úton, http://beszelo.c3.hu/cikkek/gyilkossag-az-arena-uton
      2005.05.14., HVG, Világ, Kísért a múlt, Bizonyíték Zentai Károly ellen, http://hvg.hu/vilag/20050514zentai.aspx
      2009.03.10., NOL.hu, http://www.nol.hu/belfold/nagyon_nem_akar_hazajonni_zentai_karoly
(4) A szélsőjobbos Metapedia verziója: http://hu.metapedia.org/wiki/Zentai_K%C3%A1roly

Megjegyzés:
(5) http://nol.hu/belfold/hm__nem_tuntettek_ki_a_verbirot
http://www.hm.gov.hu/hirek/hazai_hirek/jubileumi_szuletesnapi_koszontes_0921/nyomtat?start

No comments:

Post a Comment